سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کامیان خزایی – دانشجوی کارشناس یارشد برنامه ریزی درسی
مژگان اکبرزاده –

چکیده:

این مطالعه با هدف تبیین خلاقیت شغلی براساس مولفه های جوسازمانی تحصیلات و مدت زمان اشتغال صورت پذیرفته است به همین منظورازبین معلمان سه مقطع تحصیلی درشهرستان چالوس ۲۵۴ نفر تعداد۱۴۲ نفر۳۷مردو۱۰۵زن بهعنوان نمونه به روش تصادفی انتخابو ازطریق پرسشنامه های جوسازمانی و خلاقیت شغلی مورد ازمون قرارگرفته اند ضریب همبستگی پیرسون آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک متغیری نشان داده اند که بین سن با مولفه های رفتارصمیمی رفتار مشغول معلم و رفتاری دستوری مدیر و بین سابقه خدمت با رفتار ناکام معلمان و رفتارحمایتی مدیر همبستگی معنی داری وجود دارد همچنین بین میزان مولفه رفتارصحیح معلم و رفتاردستوری میدری براساس تحصیلات تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین خلاقیت شغلی و هیچکدام ازمولفه های جوسازمانی مدرسه همبستگی معنی داری وجود ندارد.