سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اقدسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
یاسمن اسدی – دانشجوی دکتری

چکیده:

سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوسرانی ازاساسی ترین مسائل درپیشرفت و توسعه شهرهاست نحوه مدیریت این سیستم برسیستم های اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی هرشهر تاثیر زیادی دارد واگذاری فرایندهای اتوبوسرانی به بخش خصوصی اهمیت مدیریت این سیستم را افزایش داده است تعیین حق حاکمیت که به معنی تصمیم گیری درمورد چگونگی رابطه بین تامین کننده و سازمان اصلی به وسیله تعیین قدرت و انتظارات و نحوه عملکرد آنهاست و بهمدیریت فرایند ها کمک می کند دراین مقاله به بررسی حق حاکمیت درفرایند حمل مسافر د راتوبوسرانی پرداخته شدها ست برای این منظور ابتدا طیفهای حق حاکمیت ارایه شده درمطالعات پیشین بررسی شده اند به دلیل اینکه تعاریف مربوط به طیف فارنتی و یانگ درحوزه بخشدولتی کاربرد زیادی دارد ازاین طیف برای تبیین حق حاکمیت درفرایند حمل مسافر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران استفاده شده است.