سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام محمودکلایه – کارشناس ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
فرشید عشق آبادی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

بحران فرآیندی است که در نتیجه عوامل طبیعی و غیر طبیعی اتفاق می افتد و سبب به خطر افتادن جان انسان ها یا آسیب پذیری امنیت جوامع می شود. در شرایط بحرانی، یک سیستم یا نظام خاص، روند حرکتی عادی و همیشگی خود را از دست می دهد، بنابراین هرگونه اقدام برای هشدار، نجات، کاهش خسارت، عادی کردن وضعیت و بالاخره ترمیم و بازسازی باید با هدف تعیین شده و یه صورت سازمان یافته صورت گرفته و مدیریت شود. از جمله رویکردهای نوین در راستای دستیابی به اهداف مذکور، پدافند غیرعامل می باشد. لذا این پژوهش در راستای تبیین جایگاه پدافند غیرعامل در مدیریت بحران جهت کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری و به عنوان حلقه مکمل مدیریت بحران در تقابل با مخاطرات حال و آینده گام بر می دارد. روش شناسی بکار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که پدافندغیرعامل و مدیریت بحران بصورت هم پیوند در یک چرخه سیستماتیک عمل کرده و بازخوردهای متفاوتی بر یکدیگر دارند، به عبارت دیگر همبستگی مستقیم بین این دو وجود دارد.