سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کاظم منافی شرف آباد – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف اساسی پژوهش حاضر، تبیین جایگاه نظام آموزشی در تحقق توسعه فرهنگی جامعه است. روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل یافته های پژوهش، پرداخته شده است. نتابج اصلی پژوهش عبارتند از: آموزش و پرورش از هر منظر که مورد بحث قرار گیرد، در کانون توسعه فرهنگی جامعه است، چه به مفهوم وسیله انتقال میراث فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر و فرهنگ پذیر ساختن افراد، چه به مفهوم فراگرد رشد و تکامل انسان و تعالی جامعه و حتی در مفهوم فراگرد تغییر، تکامل و غنای فرهنگ، همواره آموزش و پرورش در قلب توسعه فرهنگی جامعه جای دارد و جزو اساسی آن است.