سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر جوانمردی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

توسعه انسا نی مفهوم جدیدی است که از پیدایش و رشد آن بیش از سه دهه نمی گذرد ، در سال ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد شاخص توسعه انسانی را جایگزین درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار توسعه یافتگی نمود ، و گویای آن است که درآمد همه زندگی نیست و پیشرفت را نمی توان فقط با درآمد سرانه اندازه گیری کرد ، بلکه هدف اصلی بهره مند ساختن راستین انسان و بهبود بخشیدن به کیفیت بهتر زندگی اوست . بر اساس این ایده انسان محور توسعه بوده و تمرکز اصلی رو ی ابعاد انسانی توسعه است . توجه به این مسئله موجب شد که سازمان ملل متحد ، شیوه جدیدی را برای اندازه گیری توسعه تحت عنوان شاخص توسعه انسانی Human development Index ارائه کند که بازگو کننده میانگین دستیابی در سه بعد اساسی توسعه ( تحصیلات و سواد ، بهداشت ، درآمد ) می باشد . مقاله حاضر به منظور شناخت و سنجش شاخصهای توسعه انسانی و ارتقاء آنها در شهرستان قشم انجام شده است.