سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رأفتی – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

با ورود به عصر اطلاعات نهاد آموزشی از نخستین نهادهای است که دستخوش تغییرات اساسی می شود.آموزش الکترونیکی به عنوان پارادایمی جدید ، این حوزه را متحول کرده است.همچنین با توجه به نیازهای روز افزون مردم به آموزش ، عدم دسترسی آنها به مراکز آموزشی ، کمبود امکانات اقتصادی ، کمبود آموزشگران مجرب ، و هزینه های زیادی که صرف آموزش می شود ، متخصصان را بر آن داشت که با کمک فناوری اطلاعات ، راهکاری نوین به نام آموزش الکترونیکی را به کار گیرند که هم اقتصادی و با کیفیت باشد و هم بتوان با استفاده از آن به طور همزمان جمعیت کثیری از فراگیران را تحت آموزش قرار داد .روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی بوده به منظور گردآوری داده های لازم جهت پاسخگوئی به سوال های پژوهش اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و با شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.