سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

داریوش دموری – استادیاردانشکده اقتصاد، مدیریت وحسابداری دانشگاه یزد
سمیه نظری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه یزد

چکیده:

ازآنجا که دارایی های نامشهودسازمانی مانند:دانش ومهارت افراد، شایستگی هاونوآوری های نیروی انسانی، روابط بامشتری، فرهنگ سازمانی اغلب در ترازنامه انعکاس نمی یابد، در حالی که برعملکرد، ارزش وسودآوری سازمان تاثیرچشمگیری دارد، نیازمندتوجه، تخصیص منابع وتاکیدروزافزون مدیریت عالی سازمان ها م یباشند.بادرنظرداشتن این پیش فرض، پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه فکری، ارزش بازاری، نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهامROE) و سودآوری ۶۹ شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طی سال های ۱۳۸-۸۹پرداخت.روش آماری مورداستفاده در این پژوهش به منظورتجزیه وتحلیل داده ها، روش حداقل مربعات تعمیم یافته OLS م یباشد.با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها، رابطه معناداری بین ارزش بازاری وسرمایه فکری واجزای آن مشاهده گردید، البته لازم به ذکراست رابطه معناداری بین بازدهی حقوق صاحبان سهام و اجزای سرمایه فکری بدست نیامد.