سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود کسایی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی فخاری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژی ها، سازمان ها نه تنها باید دارایی های نامشهود خود را شناسایی، اندازه گیری و مدیریت کنند بلکه می بایست همواره سعی کنند تا این گونه دارایی ها را بطور مستمر ارتقاء و بهبود بخشند. دنیای کنونی عصر دانایی است، امروزه دیگر مواهب و دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیست، بلکه برخورداری از سرمایه های فکری و مدیریت این سرمایه هاست که در عرصه محیط پر تلاطم و چالشی رمز موفقیت محسوب میشود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سرمایه های فکری(انسانی، ساختاری،مشتری و نوآوری) بر روی عملکرد سازمانی است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش صندوق توسعه ملی می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای آماری spss، لیزرل استفاده گردید. یافتههای این مطالعه نشان می دهد که ابعاد سرمایه فکری با یکدیگر ارتباط معنی داری دارند و مولفه های سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری بر روی عملکرد سازمانی موثر می باشد.