سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم منافی شرف آباد – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
بهلول اسماعیلی قنات – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
عباس کونانی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

دف اساسی پژوهش حاضر، بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی سازمان ها بوده که به شیوه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است. در این مقاله پس از بیان مفهوم سرمایه اجتماعی و اهمیت آن، طبقه بندی و ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی به بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی سازمان ها پرداخته شده است. عمده ترین نتایج و یافته های پژوهش عبارتند از: امروزه با افزایش عدم اطمینان محیطی، تغییرات مداوم و چالش های جدید جهانی، یکی از راهکارهای مؤثر برای اینکه سازمان ها بتوانند خود را با تحولات سریع انطباق دهند و به شکل پویا و زنده به حیات خود ادامه دهند، گرایش به سمت کارآفرینی و تبدیل شدن به سازمان کارآفرین است. در این راستا، افزایش توانایی سازمان ها برای ادامه فعالیت های کارآفرینانه توجه به نقش شبکه های اجتماعی و تعامل بین آنها و همچنین توجه به نقش سرمایه اجتماعی به عنوان ارتباط دهنده و شبکه های کسب و کارها در شناسایی فرصت های کارآفرینانه و تأمین منابع و امکانات لازم در این زمینه، از ضرورت اساسی برخوردار است.