سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدجلال انصاری نیا – عضو هیات علمی وکارشناس ارشد مدیریت وبرنام ریزی آموزشی سازمان جهاد کشا

چکیده:

صنعت توریسم و گردشگری منشور کثیرالوجهی است که هر وجه آن جنبه هایی از زندگی و نیازهای جوامع انسانی را متاثر و مرتفع می سازد گردشگری بنا به ماهیت خود دارای کارکردهای متعد دی است که در تحول اقتصادی ، انتقال و مبادله فرهنگی و جایگاه کشور ها در تصمیم گیری های جهانی نقش مهمی دارد. انسان محور بودن گردشگری، موجب شده تا نقش عوامل انسانی در توسعه آن بسیار چشمگیر و نمایان شود. کهگیلویه و بویر احمد به لحاظ موقعیت ممتاز و منحصر به فرد جغرافیایی، قدمت تاریخی ،مواریث فرهنگی و موقعیت زیست محیطی و جاذبه های اکولوژیکی و مناظر طبیعی بکرو دست نخورده دارای توانمندیهای گردشگری فراوان و متعدد و متنوعی است. به منظور توسعه پایدار روستایی و برخورداری روستائیان از معیشت پایدار، می توان از فعا لیت های مکمل کشاورزی در روستاها بهره گرفت که دراین میان تورسیم روستایی، امکان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت های روستایی را در بستر بهبود کیفیت زندگی و توزیع متعادل خدمات و تسهیلات رفاهی در روستا فراهم می کند. از سویی دیگر برخورداری روستاهای استان از جاذبه های طبیعی، منابع و پتانسیل های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، التزامی در توسعه توریسم روستایی به شمار می رود. کشاورزی در مناطق مختلف روستایی استان، به تنهایی نمی تواند اشتغا ل و درآمد کافی را برای جمعیت روستایی فراهم آورد، بنابراین گسترش توریسم به عنوان یک راهبرد جدید در زمینه توسعه روستایی می تواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی ایفا نما ید و زمینه ساز ایجاد فرصتهای جدیدی در نواحی روستایی از جمله ایجاد اشتغال سود آور در بخشهای غیر کشاورزی، افزایش درآمد روستائیان وکاهش تفاوتهای درآمدی بین روستائیان و شهرنشینان ، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها و کم کردن از مشکلات و مسائل شهرها شود. بنابر این توسعه توریسم در نواحی روستایی از یک طرف می تواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی و بستر و زمینه ساز توسعه پایدار روستایی باشد و از طرف دیگر وسیله ای برای تحرک رشد اقتصاد ملی به حساب آید. لذا با توجه به مقدمه ذکر شده می توان گفت که : این مقاله در پی پاسخگویی به سوالات زیر است: ۱٫نقش توریسم روستایی در توسعه پایدار چگونه است؟ ۲٫اثرات و پیامدهای توریسم در برنامه ریزی توسعه پایدار کدامند ؟ ۳٫اثرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گسترش توریسم در فرایند توسعه پایدار روستایی چگونه است؟ در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی، تبیین و ارزیابی تاثیرات مثبت و تبعات منفی گسترش توریسم در نواحی روستایی استان ، به یک رویکرد راهبردی منطقی در فرایند توسعه پایدار روستایی استان دست یافت.