سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهشید بهادری – دانش آموخته ارشد دانشگاه تربیت مدرس
سعید غلامرضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
مریم ساکی – دانش آموخته ارشد توسعه روستایی

چکیده:

هدف توسعه روستایی تنها بهبودفرصتهای اقتصادی نمی باشد بلکه ارتقای سازماندهی اجتماعی حفاظت میراث بومی همراه با نگهداشت محیط زیست روستایی نیز مدنظر قرار میگیرد توریسم روستایی رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعتتوربیم بدون اثرات مخرب برزیست بومهای طبیعی است برخی ازانواع توریسم هماهنگی بیشتری با سیاست های توسعه پایدار دارند که یکی از آنها اکوتوریسم می باشد اکوتوریسم پایدار درواقع توریسمی است که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد و به جای صدمه زدن به اکولوژی درجهت پایداری آن تلاش ورزد از این رو اکوتوریسم پایدار آنتی تزی برای توریسمی استکه به منافع کوتاه مدت می اندیشد تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانها ی بوده ودرآن تلاش میشود با مرور منابع عمده و تحلیل نظرات جمع بندی روشنی از راهبردهای ارایه شده به منظور تبیین جایگاه اکوتوریسم پایدار درحفاظت کنترل شده منابع طبیعی داشته باشد درمقاله حاضر ضمن معرفی مفهوم اکوتوریسم پایدار و ارتباط انواع توریسم با پایدار به نقش توریسم روستایی درحفاظت کنترل شده از منابع طبیعی به عنوان ابزاری درتوسعه پایدار می پردازد