سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قادر محمدی – کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی ایران- اهر

چکیده:

تحقیق حاضر با موضوع «تبیین جامعه شناختی شاخص های توسعه پایدار شهری» در شهر اهر، بار روش کیفی گراندید تئوری، وبا ابزار گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده مشارکتی انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده هامطابق قاعده نظریه بنیادی در سه مرحله کدگذاری شامل (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام شده است.رسیدن به مرحله اشباع نظری بیانگر پایایی تحقیق، و رسیدن به قسمت تولید تئوری، بیانگر اعتبار تحقیق می باشد. هدف ازانجام این تحقیق رسیدن به یک نظریه ای جدید در خصوص توسعه و راههای رسیدن به توسعه پایدار شهری بود که در اینتحقیق به آن دست یافته ایم و با نام اختصاری «تپش» نامگذاری کرده ایم. که از دیدگاه جامعه شناسی شاخص های مهمنظریه تپش را با ۸ الگوی کلی مشروحه زیر بدست آوردیم: برنامه ریزی توسعه شهری، رشد شهرهای کوچک و متوسط، رشدصنعتی شهرها، ارتقای سطح آزادی مردم، آموزش اجتماعی، توسعه زیرساختها و فقرزدایی و در نهایت رعایت حقوق شهروندیمی باشد. نتایج نشان می دهد برای توسعه ی پایدار شهرها، ویژگی های یک شهر پایدار، باید به طریقی که قابل اندازه گیری وسنجش باشد و درک و شناخت بهتر تعاملات پیچیده بین محیط، جامعه و اقتصاد را فراهم آورد، مشخص شود. بنابراین، درصورت توسعه پیدا نکردن ظرفیت های مناسب و کارآمد در درون ساختار شهرها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،سیاسی و مدیریتی، نهادی و غیره برای اینکه بتوان از عهده ی اختلالات و آشفتگی های غیر منتظره و پیش بینی نشده برآمد وبه طریقی که بتوان با شرایط در حال تغییر و پویا و دینامیک تطابق و سازگاری پیدا کنند، به احتمال زیاد ناپایداری شهر درآینده نه چندان دور حتمی خواهد بود. شاخصهایی که در بالا ذکر شد، تا حدودی نشانه هایی از توانایی شهر را برای تکاملمداوم و حفظ شرایط پایدار را برای ما فراهم می کند.