سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا وقاری زمهریر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
ساناز عبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا حجازی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شبکه های اجتماعی مجازی می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات در توسعه پایدار باشد .باتوجه به گسترش روز افزون این شبکه ها و تاثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی استفاده کنندگانپژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدعضو شبکه فیس بوک انجام شد. پژوهش از نوع کیفی پدیدار شناسی است.با ۱۵ نفر از دانشجویانتحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مصاحبه شد. نحوه آشنایی، دلیل روی آوردن به فیس بوک،معیارهای انتخاب دوست ، نحوه استفاده و کاربرد فیس بوک برای آنان و کاربرد موارد امنیتی برای حفظحریم خصوصی کاربران بررسی شد.نتایج نشان داد آشنایی افراد با فیس بوک از طریق دوستان و خانوادهو سهولت ارتباط با فیس بوک عامل فعالیت در آن بود.برای ادامه ارتباط با دوستان، سرگرمی و گاهادرآمدزایی از آن بهره میگیرند مهمترین معیار انتخاب دوست در فیس بوک شناخت افراد بود افراد نسبتبه امنیت شبکه بی اعتماد هستند و سعی در حفظ حریم خصوصی به طرق مختلف دارند.