مقاله تبیین تجارب زنان شاغل پیرامون نقش مادری: یک پژوهش کیفی پدیدار شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تبیین تجارب زنان شاغل پیرامون نقش مادری: یک پژوهش کیفی پدیدار شناسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارب زنان شاغل
مقاله نقش مادری
مقاله پدیدارشناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فراز منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آذربرزین مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به بروز تغییرات و تحولات اجتماعی و اقتصادی و افزایش روند حضور زنان شاغل در جامعه کنونی، نیاز به توجه هر چه بیشتر به اهمیت نقش مادری در زنان شاغل و نقش های متعدد خانوادگی و اجتماعی که این مادران با آن روبرو هستند، ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین مطالعه با هدف بررسی تجارب زنان شاغل از نقش مادری مورد بررسی قرار گرفت.
روش: این پژوهش از نوع کیفی بود که در آن از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. شرکت کنندگان از میان کارکنان زن شاغل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. نمونه گیری مبتنی بر هدف بود که با ۹ شرکت کننده انجام گرفت.روش اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه های بدون ساختار و عمیق روش تجزیه و تحلیل Colaizzi راهنمای فعالیت پژوهشگران بود. روایی و پایایی مطالعه حاضر ریشه در چهار محور «ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن» داشت.
یافته ها: یافته های حاصل در ۴۱۴ کد اولیه ، ۲۵ زیر مضمون و ۷ مضمون اصلی شامل بارداری متفاوت، چتر حمایتی، تفویض نقش، تداخل نقش، کشش نقش، سازگاری تدریجی و فرسایش بود.
نتیجه گیری: قبول نقش های متعدد همسری، مادری و شغلی در زنان شاغل، سبب به وجود آمدن انتظارات نقشی گوناگون و اجبار در پاسخگویی به این انتظارات و نیازهای نقشی در خانواده و جامعه شده است. اما از آن جا که نقش مادری یکی از مهم ترین نقش های زنان به شمار می رود، به طور قطع این موضوع خواسته یا ناخواسته می تواند ایفای نقش مادری را تحت تاثیر قرار دهد. همان طور که یافته های این پژوهش نشان می دهد، ایفای این نقش مهم در مادران شاغل با تحمل مشقات و سختی های فراوانی همراه می باشد و فرایندی متفاوتی با زنان غیر شاغل دارد که این امر می تواند بر روی سلامت جسم و روان آنان تاثیرگذار باشد، بنابراین مستلزم توجه بیشتری است.