سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدجواد ابراهیمیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه حسابداری، نور، ایران
مجتبی عدیلی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خزر محمودآباد
رجب امیرپورملا – دانشجوی کارشناسی ا رشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

این تحقیق تبیین تأثیر کیفیت افشا بر هزینه سرمایه می باشد. در واقع تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا افزایش کیفیت افشا موجب کاهش هزینه سرمایه می گردد؟ جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد ۱۱۰ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده که طی دوره ی زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته اند. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید. برای اندازه گیری ک یفیت افشا از امتیازهای سالیانه کیفیت افشای شرکتی که برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه گردیده، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد. در واقع با افزایش کیفیت افشا، تلاش سرمایه گذاران برای دسترسی به اطلاعات محرمانه کاهش یافته و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد با کاهش عدم تقارن اطلاعات، نقد شوندگی سهام و هزینه معاملات کاهش یافته و تقاضا برای سهام شرکت افزایش می یابد که این موضوع کاهش هزینه سرمایه شرکت را به دنبال خواهد داشت.