سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجید احمدپور – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

بهره وری استفاده موثر و بهینه ازمنابع و امکانات گوناگون چوننیروی کارسرمایه ومواد م یباشد امروزه برای بهبود زندگی اجتماعی رشد و توسعه اقتصادی و تداوم حیات تلاش همه جانبه ای جهت ارتقا بهره وری مستمر آغاز شده است بهبود بهره وری یک فرهنگ ونگرش به کل زندگی است که جنبه های مختلفی را دربرگرفته و منشا بسیاری از تغییرات و تحولات اساسی است اکنون افزایش بهره وری و حفظ آن یکی از مهمترین اهدافی استکه مدیران سازمان ها به ان می پردازند درعصرحاضر سازمان ها با استفاده از مهمترین منبع و اصلیترین سرمایه یعنی اطلاعات دست به فعالیت می زنند و درجهت اهداف استراتژیکی گام برمیدارند بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی و فناوری نوین بخصوص فناوری اطلاعات IT درسازمان ها و جوامع مهمترین بازار برای رسیدن به بهبود بهره وری بوده و باعث شتاب بخشدین حرکت دراین مسیر می باشد لذا کاربرد و استفاده سیستمهای اطلاعاتی IS دریک سازمان و ایجاد بستر مناسب جهت پیاده سازی آن ابزار خوبی برای افزایش سطح بهره وری آن سازمان می باشد و کاربرد نادرست آن میتواند مشکلاتی را به سازمان تحمیل کرده و نیز باعث کاهش بهره وری گردد.