سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی مختاری – دانشجوی دکتری تخصصی

چکیده:

نیروی کاردرسازمان ها ازجایگاه رفیعی برخوردار است و بهعنوان یکی ازموثرترین عوامل دخیل درتحقق اهداف سازمان ها مطرح است دراندیشه مدیران سازمان ها نیروی انسانی دارایی راهبردی سازمان محسوب می شود و از این رو توجه مدیریت را سخت به خود معطوف کرده است دیدگاه مدیران سازمان ها که اینده را نیز از آن خود ساخته اند نسبت به مخارج امور کارکنان دیدگاه هزینه ای نیست بلکه سرمایه ای و آن هم از نوع سرمایه گذاری راهبردی است بنابراین میتوان انتظار داشت کارکنان اینگونه سازمان ها برای حرکت های خلاق ودانش محور پرورش یابند اما تحقق اهداف سازمان بدون شناخت استعدادها عواطف نوع و سطح انگیزه ها و شخصیت افراد امکان پذیرنخواهد بود توجه به پیامدهای نارضایتی ازشغل نظیر غیبت جابجایی ترک کار و .. . تاثیر آنها برسازمان و افزایش هزینه های سازمانی ازیک سو و اثرات روحی و جسمی نارضایتی برسلامت کارکنان و بهره وری آنان از سوی دیگر ما را به اهمیت موضوع رهنمون می سازد.