سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدرضا تمنایی فر – استادیارگروه روانشناسی دانشگاه کاشان
زهرا مقدسین – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشا

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه اهمالکاری تحصیلی با صفت شخصیتی کمالگرایی و ابعاد آن (سازشیافته / سازشنایافته) میباشد. بدین منظور نمونه ای ۳۱۰ نفری (۱۷۹ دختر و ۱۳۱ پسر) از میان کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل در نیمه اول سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ دانشگاه کاشان به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش، از مقیاس اهمالکاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (نسخه دانشجو)، برای اندازهگیری اهمالکاری تحصیلی و از سیاهه کمالگرایی هیل و همکاران برای اندازهگیری کمالگرایی و ابعاد آن استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده، هم از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و هم ازشاخصهای آمار استنباطی (ضریب معناداری همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و استودنت) استفاده گردیده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از وجود رابطه معنادار مثبت t آزمون میان اهمالکاری تحصیلی و نمره کل کمالگرایی وبعد سازشنایافته آن و یک رابطه معنادار منفی میان بعد سازشیافته کمالگرایی و اهمالکاری تحصیلی میباشد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای متغیرهای ملاک (اهمالکاری تحصیلی) با توجه به متغیر پیشبین (کمالگرایی و ابعاد آن) نشان داد که کمالگرایی سازشنایافته و کمالگرایی سازشیافته به ترتیب قادر به پیشبینی اهمالکاری تحصیلی میباشند. نتایج آزمون t استودنت نشان داد که میان دانشجویان دختر و دانشجویان پسر از نظر نمره کل کمالگرایی، کمالگرایی سازشیافته و اهمالکاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد اما از نظر کمالگرایی سازشنایافته تفاوت معناداری مشاهده نشد.