سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محبوبه حبیبی بدرآبادی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
هانیه آرزمجو – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مدیریت مطلوب منابع انسانی در سازمانهای ایرانی و دستیابی به مزیت رقابتی، مستلزم آن است که مفاهیم علمی را در تطابق با آموزههای اسلامی قرار داد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج مؤلفههای مدیریت منابع انسانی از دیدگاه اسلام است تا بر پایه این مدل، جهت رفع چالشهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کشور، استراتژیهای مناسب برای کسب مزیت رقابتی ارائه شود. پس از استخراج مؤلفهها از متون معتبر دینی، با روش دلفی و کسب نظر از خبرگان، چالشهای منابع انسانی در ادارات دولتی شناسایی گردید. سپس در بررسیهای میدانی که در ادارات دولتی تهران انجام شد، مؤلفه های مدل که بیشترین تأثیر را در رفع چالشهای منابع انسانی داشتند، شناسایی شدند. برای آزمون فرضیات از آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد و استراتژیهای منابع انسانی بر مبنای اولویت شاخصها در سه حوزه جذب و استخدام نیروها، آموزش و توسعه و مدیریت عملکرد پیشنهاد شد.