سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا شفیع زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهزاد شوقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آرش رضازاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
عامر دهقان نجم آبادی –

چکیده:

این پژوهش با هدف تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و ابعاد آن چشم انداز استراتژیک سرنوشت مشترک میل به تغییر روحیه کارکنان اتحاد وتوافق کارکنان کاربرد دانش و فشارعملکرد با خلاقیت کارکنان شرکت بهینه تکنیک شهرصنعتی کاوه درسال ۹۱ صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق شامل ۶۵۰ نفر ازکارکنان بود که از این میان با استفاده ازجدول جسی مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۲۴۲ نفر بهعنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد روش جمعآوری داده ها براساس پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی البرخت ۰/۹۱ و برای پرسشنامه استاندارد خلاقیت رندسیپ ۰/۹۲ بدست آمد و همین طور از روایی محتوا به منظور ازمون روایی استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید متخصصین مربوطه قرارگرفت . تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده ازاجرای پرسشناه ها از طریق نرم افزار Spss دردو بخش توصیفی فراوانی فراوانی درصدی میانگین انحراف استاندارد و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون ازمون رتبه ای فریدمن و ازمون شاپیروویلک انجام پذیرفت