سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داوود حسین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
بهزاد شوقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آرش رضازاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
عامر دهقان نجم آبادی –

چکیده:

این پژوهش با هدف تبیین ارتباط میان عوامل اثرگذار برمنابع انسانی انتخاب اموزش تحرک کارکنان امنیت شغلی طراحی شغل پاداش ارزیابی نتایج و مشارکت با خلاقیت کارکنان شرکت الومینیوم پارس ساوه درسال ۱۳۹۱ صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق شامل ۶۵۰نفر ازکارکنان بود که از این میان با استفاده ازجدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۲۴۲ نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد روش جمع آوری داده ها براساس پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش الفای کرونباخ برای پرسشنامه استاندارد عملکرد منابع انسانی اسنل ودین ۱۹۹۲ ۰/۹۱ و برای پرسشنامه استانداردخلاقیت رندسیپ ۰/۹۰ بدست آمد و همین طور ازروایی محتوا به منظور ازمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید متخصصین مربوطه قرارگرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها ازطریق نرم افزار spss دردو بخش توصیفی فراوانی ، فراوانی درصدی میانگین انحراف استاندارد و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون شاپیرو – ویلک و ازمون رتبه ای فریدمن انجام پذیرفت .