سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طهمورث آقاجانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس
بهزاد شوقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آرش رضازاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
عامر دهقان نجم آبادی –

چکیده:

این پژوهش با هدف تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و ابعاد آن پویایی های یادگیری تحول سازمانی توانمندسازی افراد مدیریت دانش و کاربرد فناوری با کارافرینی سازمانی شرکت بهینه تکنیک شهرصنعتی کاوه درسال ۱۳۹۱ صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق شامل ۶۵۰ نفر ازکارکنان بوده که از این میان بااستفاده از جدول جسی مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۲۴۲ نفربه عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شدروش جمع آوری داده ها براساس پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش الفای کرونباخ برای پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارکوارت ۰/۹۳ وبرای پرسشنامه محقق ساخته کارافرینی سازمانی ۰/۸۸ بدست آمد و همینطور ازروایی محتوا بمنظور ازمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظور پرسشنامه ها مورد تایید متخصصین مربوطه قرارگرفت . تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه ها ازطریق نرم افزار spss دردو بخش توصیفی و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون ازمون رتبه ای فریدمن وازمون شاپیرو ویلک انجام پذیرفت نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین سازمان یادگیرنده و ابعاد آن با کارافرینی سازمانی وجود دارد.