سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد شوقی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علی رضایی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
حسین رضایی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این پژوهش باهدف بررسی ارتباط میان رهبری تحول آفرین و ابعاد آن نفوذآرمانی انگیزش الهام بخش برانگیختگی ذهنی و توجه و ملاحظات فردی با خلاقیت کارکنان شرکت لاستیک پارس ساوه درسال ۱۳۹۰ صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق شامل ۲۳۰نفرازکارکنان بوده که از این میان با استفاده ازجدول جسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۴۰نفر به عنوان حجم نمونه درنظرگرفته شدروش جمع آوری داده ها براساس مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت پایایی پرسشنامه ها با استفاده ازروش الفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری تحول آفرین MLQ 0/8823 و برای پرسشنامه خلاقیت رندسیپ ۰/۹۰۸۴ بدست آمد و همین طور ازروایی محتوا به منظور ازمون روایی پرسشنامه استفاده شد که بدین منظورپرسشنامه ها مورد تایید متخصصین قرارگرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده ازا جرای پرسشنامه ها ازطریق نرم افزار sPSS دردو بخش توصیفی فراوانی فراوانی درصدی ، میانگین، انحراف استاندارد و استنباطی رگرسیون چند متغیره ضریب همبستگی پیرسون و ازمون شاپیرو – ویلک انجام پذیرفت