سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نبی اله دهقان – استادیار دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
سمانه نعمتی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه علامه

چکیده:

تحقیق حاضر، با هدف پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است که آیا بین محرک های ارزش ویژه مشتری) ارزش ویژه برآوردی، ارزش ویژه برند و ارزش ویژه ارتباط( و رضایت مشتری ارتباط معناداری وجود دارد. این تحقیق جهت جمع آوری داده از روش پیمایش و جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری تحقیق مشتریان یکی از بانک های تخصصی شهر تهران می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، ۴۸۳ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین محرک های ارزش ویژه مشتری تنها ارزش ویژه ارتباط تاثیر قابل ملاحظه ی بر روی رضایت مشتریان دارد