سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا زمانی – استان فارس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد
جابر قاسمی – استان بوشهر، دانشگاه پیام نور واحد عسلویه
علی عدالتی – استان فارس، شیراز، دانشگاه پیام نور واحد بیضا

چکیده:

جو سازمانی انعکاسی از ارزشها و عقاید در محیط کار است که تأثیرات معنیداری بر رفتار کارکنان میگذارد . این پژوهش به بررسی رابطهی جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیهی کارآفرینی دانشجویان می پردازد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و مشا رکت کنندگان ۴۹۸ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور بودند. ابزار جمعآوری دادهها دو پرسشنامهی جو سازمانی و کارآفرینی بود. برای توصیف دادهها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمونهای همبستگی و رگرسیون گام به گام با نرم افزار spss استفاده شد . تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد فرضیههای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ تأیید شدند و فرضیه ۲ رد شد. یافتههای پژوهش نشان داد بین جو باز- ایجاد روحیه بالا، صمیمیت و پرورش روحیه کارآفرینی و فعالیتهای خلاقانه دانشجویان رابطهی مثبتی وجود دارد.