سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا فلاح – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
نادی علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمود آباد

چکیده:

در دنیای امروز مالکان به دنبال اجرای استراتژی خلق ارزش در شرکت ها هستند. در این راستا معیارهای متعدد ارزیابی عملکرد جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در اجرای استراتژی هایشان وجود دارد. معیار EVA به عنوان بهترین معیار نشان دهنده میزان موفقیت م دیر در اجرای استراتژی خلق ارزش معرفی گردیده است. در این راستا بررسی عوامل تأثیر گذار بر عملکرد مرتبط با EVA شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از مهم ترین عواملی ک ه می تواند بر عملکرد مرتبط با EVA شرکت تأثیر بگذارد، اندازه شرکت است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین EVA با معیارهای اندازه شرکت (جمع ارزش دفتری دارایی ها و جمع ارزش فروش شرکت) بوده است. شرکت های پذیرفته شده در بورسظ اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان جامعه پژوهش محققان بوده است. پس از جمع آوری داده ها از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸، از طریق رگرسیون و ANOVA معناداری روابط بین متغیرها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن بود که لگاریتم ارزش دفتری دارایی ها در شرکت های فعال در صنعت سیمان با EVA رابطه معنادار ندارند اما لگاریتم جمع ارزش فروش در این صنعت با ضریب تعیین ۰/۵۸ رابطه معناداری با EVA دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتباط معیارهای اندازه شرکت با EVA شرکت ها در صنعت های مختلف می تواند متفاوت باشد که خود حاکی از تأثیر ویژگی های هر صنعت می باشد.