مقاله تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه ورزش
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصی سازی
مقاله ورزش
مقاله موانع
مقاله ایران
مقاله بخش خصوصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نیری شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: دلبری راغب فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی ورزش در کشور ایران است. در این پژوهش نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات تکمیلی به منظور شناخت موانع فراروی خصوصی سازی ورزش، گردآوری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی این موانع، در قالب چهار دسته موانع اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی – حقوقی و مدیریتی و چهل مولفه فرعی، متغیرهای به دست آمده رتبه بندی شدند. به منظور رتبه بندی، ابتدا موانع چهارگانه با مراجعه به صاحب نظران دانشگاهی و از طریق تکنیک AHP رتبه بندی شد. سپس با استفاده از روش پژوهش توصیفی و سازوکارهای آمار استنباطی، این موانع و چهل مولفه آنها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با مراجعه به مدیران اجرایی مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که موانع اصلی فراروی خصوصی سازی ورزش از منظر صاحب نظران دانشگاهی به ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، سیاسی – حقوقی و اقتصادی و از دیدگاه مدیران اجرایی به ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی. از دیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به سبب وابستگی شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه گذاری در کشور و استفاده دولت از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی در زمره مهم ترین موانع مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی – حقوقی فراروی خصوصی سازی ورزش در کشور هستند.