مقاله تبیین نقش میانجی ادراک سیاست سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عوامل فردی، شغلی و سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۲۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تبیین نقش میانجی ادراک سیاست سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عوامل فردی، شغلی و سازمانی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک سیاست سازمانی
مقاله رفتار سیاسی
مقاله عوامل سازمانی
مقاله عوامل شخصی
مقاله عوامل شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فانی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دانایی فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعالیت سیاسی، به طور ذاتی در همه تعاملات وجود دارد، بنابراین، به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده سازمان ها محسوب می شود. این نوع رفتار محیط کاری تفرقه افکن و زیان باری ایجاد می کند که آثار منفی فزاینده ای بر کارکنان دارد. بنابراین، آگاهی از عوامل به وجود آورنده رفتار سیاسی در پیشگیری و محدود کردن چنین رفتاری نقش مهمی ایفا می کند.
در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تبیین پیش بینی کننده های رفتار سیاسی با به کارگیری روش نمونه گیری قشری (سهمیه ای) انجام شد. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد به کار گرفته شد. روایی پرسشنامه ها به روش محتوایی و سازه ای و قابلیت اعتماد آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای مورد مطالعه تایید شد. برای تحلیل داده های پژوهش به وسیله مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر، نرم افزار Lisrel و SmartPLS به کار گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد عوامل شغلی و سازمانی از طریق برداشت از سیاست بر رفتار سیاسی اثر داشت. از میان متغیرهای عوامل شخصی تنها تاثیر ماکیاول گرایی از طریق برداشت از سیاست بر رفتار سیاسی تایید شد و فرضیات مربوط به تاثیر کانون کنترل و خودپایشی بر رفتار سیاسی مورد تایید واقع نشد.