مقاله تبیین نقش مدیریت فناوری اطلاعات برای دستیابی به بنگاههای اقتصادی در کلاس جهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: تبیین نقش مدیریت فناوری اطلاعات برای دستیابی به بنگاههای اقتصادی در کلاس جهانی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارخانه الکترونیکی
مقاله کسب و کار الکترونیکی
مقاله مدیریت فناوری
مقاله کیفیت الکترونیکی
مقاله تولید در کلاس جهانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارسیجانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صدقیانی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صدقیانی پانته آ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی مولفه های (بنگاه اقتصادی) کارخانه الکترونیکی جهت دستیابی به کلاس جهانی با مدیریت فناوری است بطوریکه مولفه های مختلف تشکیل دهنده یک (بنگاه اقتصادی) سیستم کارخانه الکترونیکی، مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی و کیفیت الکترونیکی مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با نظر سنجی از متخصصان و روش دلفی مولفه ها رتبه بندی شده اند. رتبه بندی بر اساس میزان تاثیر گذاری آنها در کارخانه الکترونیکی با توجه به عوامل اصلی رقابت که شامل کاهش هزینه، افزایش کیفیت، تحویل سریعتر، اطمینان بالاتر در تولید، افزایش حجم تولید و نوآوری است، صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل آماری شد. یافته ها نشان میدهد که از میان مولفه های کارخانه الکترونیکی، برنامه ریزی منابع سازمان رتبه اول را کسب می کند. نتایج سایر مولفه ها نیز مورد بررسی و بحث قرار گرفت. همچنین بر طبق یافته های به دست آمده تاثیر مولفه های کسب و کار الکترونیکی، زنجیره تامین الکترونیکی، کیفیت الکترونیکی و تولیدالکترونیکی به ترتیب اولویت، رتبه بندی شدند و نتایج تایید بر این اساس بود که مدیریت فناوری در ایجاد بنگاه اقتصادی الکترونیکی نقش اساسی دارند.