مقاله تبیین نابرابری های سلامت و سرمایه اجتماعی غیر مبتلایان و مبتلایان به سرطان مراجعه کننده به انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۰ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تبیین نابرابری های سلامت و سرمایه اجتماعی غیر مبتلایان و مبتلایان به سرطان مراجعه کننده به انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعیین کننده های اجتماعی سلامت
مقاله جامعه شناسی سلامت
مقاله سرطان
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله نابرابری های سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری راد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی یکی از تعیین کننده های اجتماعی سلامت است که ممکن است نقش بسزایی در نابرابری های سلامت داشته باشد. میزان سرمایه اجتماعی که افراد بدست می آورند نسبت به موقعیت های اجتماعی متفاوت است و همه افراد نمی توانند از منابع اجتماعی سرمایه اجتماعی به طور یکسان برخوردار باشند. هدف این پژوهش، مطالعه تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر ابتلاء به سرطان در مراجعه کنندگان به انستیتو کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
روش بررسی: این پژوهش، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به سرطان های معده، کلون و پستان بالاتر از ۱۴ سال مراجعه کننده به انستیتو کانسر تهران در شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ است. حجم نمونه برابر با ۱۰۶ نفر است که با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده متناسب انتخاب گردیده اند. سرمایه اجتماعی بر دو بعد ساختاری و شناختی تاکید دارد. علاوه بر این، بر سرمایه اجتماعی شخصی تاکید شده است.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که سرطان نمی تواند صرفا بر حسب عوامل مستقیم آن شناخته شود. نابرابری های سلامت و سرطان حاصل تعامل توامان مولفه های مختلف سرمایه اجتماعی با فاکتورهای رفتاری/ روانشناختی و بیولوژیک است. افرادی که در زندگی از سرمایه اجتماعی مشابهی برخوردارند، استرس و رفتارهای ناسالم مرتبط با سرطان را به وجوه متفاوتی تجربه می کنند.
نتیجه گیری: افزایش یا کاهش برخورداری از هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی، بعنوان بخشی از سیاست های اجتماعی، می تواند به تغییر در میزان ابتلاء به سرطان بیانجامد.