مقاله تبیین مولفه های امنیتی موثر بر گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تبیین مولفه های امنیتی موثر بر گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه گذار
مقاله مهاجرت
مقاله امنیت انتظامی
مقاله امنیت روانی
مقاله عملکرد نیروی انتظامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: دعاگویان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد شمسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولفه های امنیت انتظامی یکی از عوامل مهم و اصلی تقویت و تضعیف کننده میزان جذب و دفع سرمایه گذار در یک جامعه است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف بررسی مولفه های امنیت انتظامی بر گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان آذربایجان شرقی تدوین شده است. تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را سرمایه گذاران استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند که بالغ بر ۸۷۹۴ نفر هستند.از این تعداد ۳۹۰ نفر بر اساس فرمول نمونه گیری با روش نمونه گیری طبقه ای توام با تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شده اند. همچنین، ابزار گردآوری در این تحقیق، پرسشنامه بوده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، یافته ها نشان می دهد که: میزان گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان در سطح متوسط به بالا بوده و بین متغیرهای میزان رضایت سرمایه گذاران از عملکرد نیروی انتظامی، امنیت انتظامی، امنیت روانی و حفظ شان و منزلت اجتماعی سرمایه گذار با میزان گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت از استان، همبستگی معنادار و معکوسی وجود داشته است و این متغیرها توانسته اند تا ۲۶ درصد از واریانس گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت را تبیین نمایند.