مقاله تبیین مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تبیین مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادی
مقاله مهارت های شناختی
مقاله دانشجویان حسابداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: حسابداری رشته ای علمی است که اطلاعات اقتصادی را برای تصمیم گیری جهت استفاده بهتر از منابع اقتصادی فراهم می کند لذا از دانشجویان حسابداری انتظار می رود نیاز به یادگیری موثر مباحث حسابداری را احساس نموده و در راه ارتقا این رشته تحصیلی گام نهند. یادگیری موثر از طریقت فکر انتقادی حاصل می گردد. تفکر انتقادی مجموعه ای از مهارت های فنی است که اعمال آنها برای دستیابی به اهدافی خاص انجام می شود این اهداف با توانایی فرد در شکل دهی عقاید خود و پیدا کردن راه و مسیر خود ارتباط دارد. به عبارت دیگر تفکر انتقادی یک فعالیت مولد و مثبت است و خلاقیت و ابتکار را نیز در برمی گیرد. هدف این پژوهش سنجش میزان تفکر انتقادی دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در مطالعه متون تخصیصی خودشان می باشد.
روش پژوهش: در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه کالیفرنیای به مهارت های شناختی تفکر انتقادی دانشجویان حسابداری به روش تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان دهنده آنست که دانشجویان به طور کلی از مهارت های تفکر انتقادی بسیار کم استفاده می کنند.
نتیجه گیری: با توجه به تحقیق انجام شده می توان نتیجه گیری نمود که جنسیت، تاثیر معناداری در میزان گرایش به تفکر انتقادی ندارد. همچنین دانشجویان سال های بالاتر از مهارت های تفکر انتقادی بالاتری نسبت به دانشجویان سال پایین برخوردار هستند.