مقاله تبیین مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه ذینفعان با مطالعه پدیدارشناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۱۴ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: تبیین مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه ذینفعان با مطالعه پدیدارشناسی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت مراقبت پرستاری
مقاله پدیدارشناسی تفسیری
مقاله پرستار
مقاله پزشک
مقاله بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتش ‌زاده شوریده فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: پازارگادی مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: زاغری تفرشی منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کیفیت در مراقبت های سلامتی جوانب، تعاریف و تفاسیر متنوعی دارد. با توجه به تفاوت هایی که در تعریف کیفیت مراقبت پرستاری در فرهنگ های مختلف دیده می شود، این مطالعه با هدف تبیین مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری از دیدگاه ذینفعان صورت گرفت.
روش: این مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری بود. این مطالعه در راستای درک تجارب پرستاران، پزشکان، بیماران و همراهان آنها در رابطه با مفهوم مراقبت پرستاری با کیفیت انجام شد. در این مطالعه از مصاحبه های فردی، گروهی و مشاهده استفاده شد. کلیه مصاحبه ها ضبط و پیاده شد. سپس کدها از آن ها با استفاده از روش تحلیل Dickelmann استخراج گردید.
یافته ها: در این پژوهش ۶ پزشک، ۱۰ پرستار، ۲۲ بیمار در مصاحبه فردی و ۲۰ همراه بیمار در مصاحبه گروهی شرکت کردند. در کدگذاری اولیه ابتدا تعداد ۲۳۱۲ کد استخراج گردید. در فرایند تحلیل و مقایسه مداوم داده ها، تعداد کدها به ۲۱۲ کد تقلیل یافت. در نهایت ۲۲ زیر درون مایه و ۵ درون مایه حاصل گردید. مفهوم کیفیت مراقبت پرستاری توسط مشارک تکنندگان به صورت
«رفع نیازهای بیماران از طریق مراقبتی هدفمند همراه با ارتباط مناسب، حمایت، احترام متقابل و مسوولیت پذیری و پاسخگویی» تعریف گردید.
نتیجه گیری: مدیران پرستاری باید راهبردهای حمایتی برای شناخت و ارایه بهتر مراقبت های پرستاری که منعکس کننده هدفمند بودن مراقبت ها، احساس مسوولیت، ارتقای ارتباط مناسب، حفظ احترام و حمایت از مددجو باشد را توسعه بخشند. متولیان آموزش پرستاری نیز با تغییر در برنامه های آموزشی دانشجویان میتوانندگام موثری در به کارگیری مدلهای مراقبتی بر پایه تعریف کیفیت مراقبت پرستاری بردارند.