مقاله تبیین مفهوم معنویت: تحلیل محتوای قراردادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تبیین مفهوم معنویت: تحلیل محتوای قراردادی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معنویت
مقاله تبیین مفهوم
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدیان عظیمی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سلامتی مفهومی کل نگر است که ادغام کننده ابعاد جسمی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی، معنوی، روحی، عرفانی، باطنی، ارتباطی و شناختی می باشد. از ابعاد یاد شده، معنویت مفهومی بوده که کمتر به آن پرداخته شده است و چالش های بیشتری در مورد آن وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم معنویت صورت گرفت.
روش: مطالعه حاضر از نوع تحلیل محتوای قراردادی بود که با ۱۰ نفر از شرکت کنندگان در کنگره قرآن پژوهی و طب انجام شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و رویکرد داستانی روایتی استفاده گردید.
یافته ها: درون مایه «چندبعدی بودن مفهوم معنویت و ابعاد آن» با دو طبقه اصلی «متفاوت بودن مفهوم و معنی معنویت از دیدگاه افراد» و «ابعاد متنوع معنویت» از دستاوردهای این مطالعه بود.
نتیجه گیری: اگر چه نتایج این مطالعه تعریف مفهوم معنویت و ابعاد آن را ارایه نمود، اما معنویت و ابعاد آن مفاهیمی مبهم با حیطه های نامشخص می باشد که ضرورت تحلیل و بررسی بیشتر آن به منظور تفکیک و جدا ساختن آنها وجود دارد.