مقاله تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر نقش تعدیلگر جنسیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر نقش تعدیلگر جنسیت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل
مقاله تعارض سازمانی
مقاله دبیران تربیت بدنی
مقاله جنسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: خاکپور مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف تبیین مدل منابع تعارض سازمانی در دبیران تربیت بدنی استان البرز با تاکید بر جنسیت انجام شد. روش تحقیق بر اساس موضوع توصیفی – همبستگی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ۷۷۴ نفر دبیران تربیت بدنی استان البرز در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲ بودند که از این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس مقطع آموزشی و جنسیت ۲۵۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق تلفیقی از پرسشنامه منابع تعارض میشن و گلینو (۲۰۰۳) و پرسشنامه تضاد شغل دوبرین (۱۹۸۵) بود که جهت اعتباریابی این پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق ۰٫۸۱ به دست آمد که مورد قبول است. نتایج تحقیق نشان داد که منابع تعارض در دبیران تربیت بدنی به ترتیب بار عاملی شامل: نقص در صمیمیت اطلاعات سازمان (۰٫۷۱)، فشارهای روانی محیطی (۰٫۶۷)، قوانین مبهم (۰٫۶۱)، رقابت برای پاداش (۰٫۵۰) و تضادهای وظیفه ای و تضاد اختیارات (۰٫۴۳) بودند. همچنین نتایج نشان داد که جنسیت به عنوان یک متغییر تعدیلگر بار عاملی منابع تعارض سازمانی را در مدل کاهش می دهد.