مقاله تبیین مدل مفهومی رشد شرکت های زایشی جهاد دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۳۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تبیین مدل مفهومی رشد شرکت های زایشی جهاد دانشگاهی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شرکت زایشی دانشگاهی
مقاله مدل مفهومی
مقاله رشد
مقاله عوامل سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاری عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند رو به افزایش توجه به کارآفرینی در ایران و نقش پررنگ شرکت های زایشی در انتقال دانش و تکنولوژی در جهان، اهمیت روز افزون این نوع شرکت ها را نمودار کرده است. در این مقاله، مدل مفهومی رشد شرکت های زایشی دانشگاهی با مطالعه موردی شرکت های زایشی جهاد دانشگاهی تبیین شده است. پژوهش حاضر، مطالعه ای آمیخته است که مدل اولیه آن در بخش کیفی با بررسی اسناد، بانک های اطلاعاتی و مقالات انتشار یافته درباره شرکت های زایشی شکل گرفته و عوامل اثرگذار بر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی براساس تحلیل داده های مصاحبه های عمیق با خبرگان دانشگاهی و موسسان و مدیران شرکت های زایشی جهاد دانشگاهی شناسایی شده است. این عوامل عبارت اند از عوامل فردی و سازمانی و محیطی به همراه شناسایی ابعاد آنها. در بخش کمی پژوهش، متغیر وابسته رشد و متغیرهای مستقل شامل عوامل فردی و سازمانی و محیطی با ابزار پرسشنامه همبستگی سنجیده شده است. اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل نیز با استفاده از آزمون ضریب رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که عوامل سازمانی به صورت مستقیم و عوامل فردی و محیطی به صورت غیرمستقیم بر رشد شرکت های زایشی دانشگاهی اثر دارند. عوامل محیطی بیشتر بر عوامل فردی و کمتر بر عوامل سازمانی اثر می گذارند. به علاوه، عوامل سازمانی که به صورت مستقیم بر رشد شرکت های زایشی جهاد دانشگاهی تاثیر دارند، خود نیز از عوامل فردی اثر پذیرفته اند. در پایان، برمبنای یافته های این پژوهش، یک مدل مفهومی برای رشد شرکت های زایشی دانشگاهی تدوین و ارائه شده است.