مقاله تبیین مدل اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با واسطه ارزش های شغلی (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تبیین مدل اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی با واسطه ارزش های شغلی (مورد مطالعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق کار اسلامی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله ارزش های شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موغلی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدجوادین سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: علوی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه سازمان ها برای نهادینه کردن اخلاقیات در اعضای سازمانی خود، به تکنیک ها و ابزارهای متعددی متوسل شده اند. از این رو، در این پژوهش، به بررسی اهمیت و تاثیر اخلاق کار در ایران با تکیه و تاکید بر اصول اخلاق اسلامی و فرهنگ حاکم بر سازمان ها، با لحاظ رفتار شهروندی سازمانی و واسطه گری ارزش های شغلی پرداخته شد.
روش بررسی: پژوهش از نوع میدانی و کاربردی بود که در سال ۱۳۹۰ انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر تشکیل دادند. تعداد کارکنان ۸۲۸۲ نفر و روش نمونه گیری خوشه ای از نوع طبقه ای-تصادفی بود و تعداد نمونه، ۲۳۹ نفر برآورد شد، که با توزیع ۳ پرسش نامه، در نهایت تعداد ۱۹۸ پرسش نامه برگشت داده شد (نرخ برگشت ۸۳ درصد). برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، اسناد کاوی، مقالات و پایان نامه های معتبر و جستجوی الکترونیکی در سایت های معتبر علمی استفاده گردید. برای تایید پایایی پرسش نامه ها از ضریب Cronbach’s alpha (76 درصد) و برای تعیین قابلیت اعتبار آن، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری Lisrel انجام شد.
یافته ها: بالاترین ضریب همبستگی در میان متغیرهای این پژوهش، مربوط به رابطه بین ارزش های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (۵۴ درصد) بود. از میان متغیرهای پژوهش فقط دو متغیر پشتکار و جدیت در کار (۱۸ درصد) و روابط سالم و انسانی (۱۵ درصد) بر رفتار شهروندی دارای اثر مستقیم، اثر غیر مستقیم و اثر کلی آن ها از اثرات مستقیم و غیر مستقیم بیشتر بود. همچنین ارزش های شغلی، تاثیر مستقیم بر رفتار شهروندی داشت.
نتیجه گیری: اخلاق کار اسلامی بر نگرش کارکنان به جهت ایجاد رفتار مطلوب تاثیر قابل توجهی داشت، همچنین ارزش های فردی و جمعی در محیط های کار، با گسترش توجهات اجتماعی به ارزش های انسانی و اخلاقی هسمو بود و اخلاق کار اسلامی با واسطه ارزش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز تاثیر گذار بود.