مقاله تبیین فرایند تطابق زنان با بارداری ناخواسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تبیین فرایند تطابق زنان با بارداری ناخواسته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری ناخواسته
مقاله تطابق
مقاله تجارب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری زاده رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: سیمبر معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارداری برای زنان، یک مرحله گذر برای پذیرش نقش، تعهد و مسوولیت جدید است که لازمه تطابق با آن آمادگی از نظر روحی و ذهنی است، لذا ماهیت غیرمنتظره بارداری ناخواسته، فرایند تطابق با آن را به چالش می کشد. هدف اصلی این مطالعه، تبیین فرایند تطابق زنان با بارداری ناخواسته است. مطالعه از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا بود. جمع آوری داده ها از طریق ۲۳ مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق با ۱۵ زن ادامه دهنده بارداری ناخواسته در تبریز انجام گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند از خرداد ۱۳۹۲ آغاز و تا مرحله اشباع شهریور انجام شد. تحلیل همزمان با جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار MAXQDA2007 انجام گرفت. تحلیل داده ها منجر به استخراج چهار درون مایه «واکنش های منفی و اجتنابی»، «محدودیت های اجتماعی سقط»، «ارزش ها و باورهای مذهبی» و «تعارضات بعد از تداوم» شد. بدین معنی که زنان بدنبال مواجهه با بارداری ناخواسته، به علت ماهیت برنامه ریزی نشده آن، دچار خودباختگی شده و واکنش های منفی و اجتنابی از خود بروز می دهند. در این میان، محدودیت های اجتماعی سقط، به عنوان مانع و بازدارنده سقط عمل می کنند. اگرچه بستر فرهنگی اجتماعی کشور به تطابق با بارداری کمک می کند اما پیامد مهمی چون تعارضات بعد از تداوم را بدنبال دارد.
بارداری ناخواسته برای زنان با واکنش های منفی و اجتنابی شروع و به تعارضات بعد از تداوم می انجامد که این امر ضرورت مداخلات برای پیشگیری اولیه جهت جلوگیری از وقوع بارداری ناخواسته و نیز حمایت های روحی-روانی جهت تطابق مثبت با بارداری (پیشگیری ثانویه) را نشان می دهد.