مقاله تبیین عوامل درونی موثر در بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تبیین عوامل درونی موثر در بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاد
مقاله دانشجو
مقاله محتوا
مقاله وسایل آموزشی
مقاله کیفیت آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دمرچیلی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: تجری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش تبیین عوامل درونی موثر در بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان بود. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته ۲۵ گویه ای در مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شد. پایایی درونی سوالات پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ ۹۷% به دست آمد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان بود که تعداد نمونه ها (N=385 نفر) و نمونه گیری به شیوه تصادفی خوشه ای انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمد: از دیدگاه دانشجویان از بین شاخص های مربوط به بهبود کیفیت آموزشی (استاد، دانشجو، محتوی و وسایل آموزشی) شاخص های مربوط به اساتید در بهبود کیفیت آموزشی از سایر شاخص ها مهم تر بود پس از این شاخص به ترتیب اهمیت، شاخص های مربوط به دانشجو، محتوا، وسایل و مواد آموزشی قرار داشتند. شاخص های اساتید به دانشجو و محتوای برنامه درسی در بین دانشجویان دانشگاه های مختلف استان زنجان به صورت معناداری متفاوت بود. اما آشنایی با تکنولوژی آموزشی در بین این دانشگاه ها با یکدیگر تفاوت معناداری نداشت.