مقاله تبیین صفات اسکیزوتایپی و مرزی بر پایه سبک های دلبستگی و صفات بنیادی شخصیت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۳۲۲ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: تبیین صفات اسکیزوتایپی و مرزی بر پایه سبک های دلبستگی و صفات بنیادی شخصیت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات اسکیزوتایپی
مقاله صفات مرزی
مقاله سبک های دلبستگی
مقاله روان پریشی گرایی
مقاله روان رنجورخویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی صفات اسکیزوتایپی و مرزی از روی سبک های دلبستگی و صفات بنیادی شخصیت بود.
روش: در پژوهش همبستگی حاضر، ۶۰۳ دانشجوی کارشناسی به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و به نسخه تجدیدنظرشده کوتاه پرسش نامه شخصیتی آیزنک (EPQ-RS)، نسخه کوتاه پرسش نامه شخصیت اسکیزوتایپی (SPQ-B)، پرسش نامه شخصیت مرزی (BPI) و پرسش نامه دلبستگی بزرگسالان (AAI) پاسخ گفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها نشان داد روان رنجورخویی، سبک دلبستگی اجتنابی، روان پریشی گرایی، سبک دلبستگی ایمن (به صورت منفی)، سبک دلبستگی دوسوگرا و برون گرایی (به صورت منفی) به ترتیب بهترین پیش بین های صفات اسکیزوتایپی و روان رنجورخویی، روان پریشی گرایی و سبک های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی نیز به ترتیب بهترین پیش بین های صفات مرزی بودند.
نتیجه گیری: روان رنجورخویی و روان پریشی گرایی بالا در کنار سبک دلبستگی اجتنابی، الگوی پیشنهادی احتمالی برای پیش بینی صفات اسکیزوتایپی است و روان رنجورخویی و روان پریشی گرایی بالا در کنار سبک دلبستگی دوسوگرا، الگوی پیشنهادی احتمالی برای پیش بینی صفات مرزی است.