مقاله تبیین راهبردهای آمایشی در مناطق کشاورزی قدیمی بر اساس رویکرد سیستمی هیلهورست مورد: منطقه گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تبیین راهبردهای آمایشی در مناطق کشاورزی قدیمی بر اساس رویکرد سیستمی هیلهورست مورد: منطقه گیلان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویکرد سیستمی هیلهورست
مقاله راهبردهای آمایشی
مقاله منطقه گیلان
مقاله نظام شهری
مقاله برنامه ریزی فضایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرگزی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جمال
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی امیرحمزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که ساختار فضایی هر منطقه و میزان تعادل نظام شهری آن بازتاب کالبدی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی منطقه است، مدل های رایج آکادمیک، مانند رتبه – اندازه، آنتروپی، هرفیندال و … علیرغم ارزش های کمیت پذیری و سادگی، فاقدکفایت لازم اند. زیرا شاخص های اقتصادی اجتماعی، اداری و کالبدی را نادیده گرفته، صرفا معطوف جمعیت شهرها هستند. هدف پژوهش: کاربرد رویکرد سیستمی هیلهورست در تبیین راهبرد آمایشی منطقه گیلان و روش تحقیق نیز: روش تحلیل سیستمی (نظامگرا)، با داده ها و اطلاعات اسنادی و کاربرد مدل های رتبه اندازه، ضریب جینی، نخست شهری و قلمرو تحقیق هم استان گیلان به مثابه منطقه عملکردی و برنامه ریزی است. رویکرد سیستمی هیلهورست، چهار عامل موثر (وسعت پهنه مساعد اکولوژیک، ظرفیت منابع معدنی، عملکرد اقتصادی فرامنطقه ای، میزان تمرکز اداری) را تجزیه و تحلیل و بازتاب آن ها را بردو مولفه فضایی (نظام شهری، وسعت پهنه حاشیه ای) ارزیابی می کند. متعاقبا مناطق به چهار دسته تفکیک و بر پایه جایگاه ملی، راهبرد آمایشی مطلوب منطقه تدوین می گردد. طبق یافته ها، منطقه گیلان: دارای پهنه مساعد اکولوژیک وسیع، فاقد منابع معدنی، عملکرد اقتصادی کشاورزی و گردشگری، سیستم اداری متمرکز و پدیده فوق برتری نخست شهری، اما وسعت نسبی حاشیه منطقه ناچیز است. منطقه گیلان «منطقه کشاورزی قدیمی» تلقی و راهبرد آمایشی مناسب منطقه «تثبیت پراکنده» انتخاب و نهایتا محورها و حوزه های سرمایه گذاری، معرفی گردید.