مقاله تبیین رابطه مولفه های هویت با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تبیین رابطه مولفه های هویت با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زوج درمانی بر اساس آموزه های اسلامی
مقاله صمیمیت جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صیرفی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی زوج درمانی بر اساس آموزه های اسلامی بر صمیمیت جنسی زوج های مراجعه کننده به کلینیک نیکان شهر تهران بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زوج های مراجعه کننده به کلینیک نیکان شهر تهران در سال ۱۳۹۰ بود که حداقل یک و حداکثر ۱۵ سال از ازدواج آنها گذشته بود از این جامعه ۳۰ زوج که نمره آنها در آزمون صمیمیت جنسی پایین تر از خط برش بود به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایت جنسی هادسون، هاریسون و کروسکساپ  (ISS) بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش ۱۰ جلسه ۲ ساعته آزموش زوج درمانی اسلامی دریافت نمودند. هر یک از گروه ها سه بار (پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری) مورد آزمون قرار گرفتند. داده های بدست آمده با توجه به فرضیه تحقیق توسط تحلیل کوواریانس یک راهه (انکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش زوج درمانی بر اساس آموزه های اسلامی باعث افزایش صمیمیت جنسی زوجین شده و این افزایش تا مرحله پیگیری ادامه داشته است.