مقاله تبیین رابطه فرهنگ سازمانی دربالندگی نیروی انسانی (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی تبریز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تبیین رابطه فرهنگ سازمانی دربالندگی نیروی انسانی (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی تبریز)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله فرهنگ گروهی
مقاله فرهنگ توسعه ای
مقاله فرهنگ عقلایی
مقاله فرهنگ سلسله مراتبی
مقاله بالندگی نیروی انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درودی هما
جناب آقای / سرکار خانم: کنگری سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر، منجر به تغییر نگرش آنها نسبت به نیروی انسانی شده است. در این شرایط کارکنان سازمان، ابزار موفقیت مدیر هستند و به عنوان سرمایه های سازمان، به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شده اند. نیروی انسانی توانمند و بالندهمی تواند یکی از مزیت های رقابتی مهم سازمانی محسوب شود، برای بالندگی نیروی انسانی باید به عوامل زمینه ساز آن توجه خاصی صورت گیرد که یکی ازاین عوامل می تواند فرهنگ سازمانی باشد. بدین جهت در این پژوهش سعی شده است که به بررسی تبیین رابطه فرهنگ سازمانی دربالندگی نیروی انسانی با استفاده ازمدل کوئین پرداخته شود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش مطالعه توصیفی- پیمایشی وابزار پژوهش، پرسشنامه ای بوده که با تایید پایایی و روایی آن درمیان کارکنان اداره کل امور مالیاتی تبریز، بعنوان نمونه آماری اجرا و تحلیل داده ها بافنون آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند بین فرهنگ سازمانی و بالندگی نیروی انسانی رابطه وجود دارد، بطوری که دو متغییر فرهنگ توسعه ای وفرهنگ گروهی به ترتیب الویت دارای همبستگی مثبت ورابطه مستقیم با بالندگی نیروی انسانی می باشند. اما دو متغییر فرهنگ عقلایی و فرهنگ سلسله مراتبی دارای همبستگی منفی و رابطه غیر مستقیم با بالندگی نیروی انسانی می باشند.