مقاله تبیین رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی مدیران در مدارس راهنمایی پسرانه منطقه بوستان و گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تبیین رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی مدیران در مدارس راهنمایی پسرانه منطقه بوستان و گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت زمان
مقاله اثربخشی
مقاله مدارس راهنمایی
مقاله منطقه بوستان
مقاله منطقه گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زهراکار کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین مدیریت زمان و اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی منطقه بوستان و گلستان انجام شده است. جامعه آماری ۶۴۰ نفر از معلمان مدارس راهنمایی و تعداد افراد نمونه ۱۲۸ نفر که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در تکمیل دو نوع پرسش نامه مدیریت زمان و اثربخشی مشارکت داشته اند. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و همچنین آزمون های رگرسیون تک متغیری و ضریب رگرسیون استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین مدیریت زمان و مهارت انسانی وجود دارد و بنابراین مدیریت زمان می تواند زمینه ارتقاء مهارت انسانی را در مدیران فراهم نماید. همچنین ارتباط معناداری بین مدیریت زمان و مهارت های ادراکی مشاهده گردید که در تبیین آن می توان گفت مهارت مدیریت زمان می تواند مدیر را قادر سازد که مسایل و مشکلات را به موقع تشخیص داده و به طریقی تصمیم گیری کند که موجبات اثربخشی سازمان را فراهم نماید. بین مهارت مدیریت زمان و مهارت فنی نیز رابطه معناداری مشاهده شد که در تبیین آن می توان گفت مهارت مدیریت زمان در اثربخشی وظایفی نظیر برنامه ریزی آموزشی، راهنمایی آموزشی و فنون اداری و مالی مدیران موثر می باشد.
نتیجه نهایی این تحقیق بیانگر آن است که مهارت مدیریت زمان قدرت پیش بینی خرده مقیاس های اثربخشی مدیران را دارد.