مقاله تبیین دیدگاه های زنان مبتلا به دیابت در مورد سلامت و بیماری، عوارض و محدودیت های تجربه شده: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۴ منتشر شده است.
نام: تبیین دیدگاه های زنان مبتلا به دیابت در مورد سلامت و بیماری، عوارض و محدودیت های تجربه شده: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه کیفی
مقاله دیابت
مقاله سلامت و بیماری
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوح جاه صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: فیاضی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: افشین فر افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: حزبئی پور فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت ملیتوس بیماری پیشرونده مزمنی است که جسم، روان و عملکرد بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد. دیدگاه های بیماران در مورد سلامت، بیماری، کنترل و درمان بیماری پیشگویی کننده نتیجه تغییرات سبک زندگی و برنامه های درمانی در این بیماران می باشد. پژوهش حاضر به منظور استخراج دیدگاه های زنان دیابتی در مورد بیماری و عوارض تجربه شده ناشی از بیماری انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل درون مایه ای صورت گرفت. آزمودنی ها شامل ۴۰ بیمار زن مبتلا به دیابت بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. مصاحبه ها ضبط، و سپس کلمه به کلمه تایپ شد و تحلیل داده ها با مقایسه دایمی و هم زمان با جمع آوری داده ها صورت پذیرفت. یافته ها: پس از جمع آوری و آنالیز هم زمان داده ها، ۱۱۷ کد اولیه، ۱۴ کد سطح دوم و ۳ کد سطح سوم استخراج گردید. مفاهیم اصلی به دست آمده شامل: ۱- احساسات متناقض بیماران در مورد وضعیت سلامت شخصی و بیماری دیابت، ۲- اثرات روحی و روانی تجربه شده، ۳- محدودیت های تجربه شده در کنترل و درمان بیماری بود. نتیجه گیری: بیشتر بیماران دیابتی نگرش منفی در مورد بیماری داشته و دغدغه های بسیاری در مورد کنترل و درمان بیماری و عوارض درازمدت آن دارند. نگرش بیماران در مورد وضعیت سلامتی نقش مهمی در برنامه خودمراقبتی آنان دارد. درک و شناخت دقیق تجارب بیماران می تواند سهم به سزایی در برنامه ریزی های بعدی در راستای مداخلات و تغییرات در رفتار مرتبط با ارتقای سلامت این بیماران داشته باشد.