مقاله تبیین درک و تجربه بیماران از رفتارهای مراقبتی پرستاران در تامین راحتی حین همودیالیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تبیین درک و تجربه بیماران از رفتارهای مراقبتی پرستاران در تامین راحتی حین همودیالیز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسایی مزمن کلیه
مقاله همودیالیز
مقاله راحتی
مقاله پرستاران
مقاله رفتار های مراقبتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزو سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انوشه منیره
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:. یکی از اهداف حرفه ای پرستاران تامین راحتی بیماران می باشد. تحقق این امر از طریق درک و شناخت نیازهای مراقبتی و انجام مراقبت هایی های علمی، انسانی، اخلاقی و ارتباطی امکان پذیر است؛ بنابراین شناسایی و چگونگی انجام آن در بیماران به خصوص بیماران تحت درمان با همودیالیز به واسطه حضور مداوم در بخش لازم به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تبیین درک و تجربه بیماران از رفتارهای مراقبتی پرستاران در تامین راحتی حین همودیالیز طراحی گردید.
روش: این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و روش آنالیز محتوا انجام شد. نمونه گیری بصورت هدفمند شروع گردید و تا اشباع داده ها ادامه یافت. محیط پژوهش، بخش همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. جمع آوری داده ها با مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گردید و داده ها با ۲۴ نفر به اشباع رسید. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی در هشت مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:. درون مایه اصلی استخراج شده از داده ها، درک نیازهای مراقبتی – انسانی بیمار بود. طبقات اصلی شامل «حضور و پایش بیمار، داشتن روابط انسانی، برخورداری از مسوولیت حرفه ای و برخورداری از دانش و پختگی و چابکی در کار» بود که هر کدام دارای طبقات فرعی متعددی بودند.
نتیجه گیری: درک و توجه پرستاران به نیازهای مراقبتی بیماران و چگونگی رفتار با آنان به منظور فراهم آوردن بستر مناسبی جهت انجام اقدامات حمایتی از اقداماتی است که نقش بسزایی در راحتی بیماران در حین دیالیز خواهد داشت.