مقاله تبیین جامعه شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تبیین جامعه شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی مدرن
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله تحصیلات
مقاله مصرف رسانه ای
مقاله جنسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمان محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: مرحمتی ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به علت روند سریع تحولات اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم و پس از آن در آغاز هزاره جدید، ماهیت موجودیت های اجتماعی به شدت سیال و متحول شده است. در نتیجه جامعه به مفاهیمی جدید برای تحلیل جامعه نیازمند است و مفهوم «سبک زندگی» چنین خصایصی را داراست. مفهوم سبک زندگی را می توان در ارتباط با مدرنیته بررسی کرد. مدرنیته با امکانات خود از طریق خلق تنوع، فرد را با انتخاب های گوناگون و پیچیده مواجه می سازد و در این پژوهش سبک زندگی مدرن شامل: اعمال و کار ها، روش ها، الگوها، طرز برخورد و روابط اجتماعی مبتنی بر عناصر زندگی مدرن است. هدف اصلی این مطالعه تبیین جامعه شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن است. در این رابطه، متغیر های سرمایه فرهنگی به عنوان فرضیه اصلی و متغیرهای زمینه ای به عنوان فرضیه های فرعی با گرایش به سبک زندگی مدرن بررسی شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و اجرای پرسشنامه در میان ۴۵۱ نفر از جوانان که براساس روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی در شهر شیراز انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوری گردید. برای پایایی ابزار سنجش از روش آماری آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار تحقیق از روایی صوری بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون مقایسه میانگین ها از تحلیل واریانس و نهایتا رگرسیون به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به ضریب تبیین (R2=0.15)،۱۵ درصد از تغییرات سبک زندگی مدرن جوانان توسط سرمایه فرهنگی تبیین می شود.