مقاله تبیین تجارب جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق از ماهیت و ساختار منابع رنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۸۵۸ تا ۸۷۰ منتشر شده است.
نام: تبیین تجارب جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق از ماهیت و ساختار منابع رنج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهیت رنج
مقاله مصدومین شیمیایی
مقاله فنومنولوژی
مقاله جانبازان شیمیایی
مقاله ساختار منابع رنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی اونجی فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کفایی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی باقری علی
جناب آقای / سرکار خانم: میران زاده صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رنج یک پدیده ذهنی است که تمامی ابعاد انسانی فرد، اعضای خانواده و تیم سلامت را تحت تاثیر قرار می دهد. کاهش رنج هر فردی یکی از اهداف اصلی تیم سلامت است. به نظر می رسد مزمن شدن فرایند بیماری و تعدد مشکلات جسمی، به همراه مشکلات روانی و اجتماعی و اقتصادی در مصدومین شیمیایی هر کدام به تنهایی می تواند یک منبع رنج در این گروه از بیماران باشد. این مطالعه با هدف تبیین تجارب جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق از ماهیت و ساختار منابع رنج انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. ۱۲ نظامی مصدوم شیمیایی به روش مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق بدون ساختار استفاده شد. متن مصاحبه ها با روش «پارسی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته های حاصل از این مطالعه در مفاهیم محوری «رنج یک منبع ارزش»، «مشکلات جسمی به عنوان منبع رنج»، «جامعه به عنوان منبع رنج»، «مشکلات اقتصادی به عنوان منبع رنج»، «اختلال در آسایش اطرافیان به عنوان منبع رنج» بیان شدند.
نتیجه گیری: تجارب شرکت کنندگان نیاز به درک قربانیان توسط افراد تیم سلامت، مسوولین و افراد جامعه را منعکس می سازد. افزایش احترام اجتماعی، حمایت از کانون های خانوادگی و سایر حمایت های اجتماعی مثل برنامه های آموزشی جهت بهبود مراقبت از خود و فراهم کردن تسهیلات متناسب با نیازهای جانبازان ازگام های مفید برای کاهش رنج این قربانیان می باشد.