مقاله تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مولفه های ذهن آگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۶۰ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تبیین بهزیستی روانشناختی بر اساس مولفه های ذهن آگاهی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهن آگاهی
مقاله بهزیستی روانشناختی
مقاله استرس
مقاله مدیتیشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نسب لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شعیری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر سهم ذهن آگاهی را بر بهزیستی روانشناختی مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نظر کابات زین (۱۹۹۰) ذهن آگاهی کیفیتی از هشیاری و به معنای توجه به لحظه کنونی، توجهی هدفمند و بدون قضاوت می باشد. ذهن آگاهی با بسیاری از مولفه های سلامت روان و بهزیستی روانی و کاهش احساس درد خصوصا در موارد بیماری های جسمانی همراه است.
روش: ابزارهای استفاده شده در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (طبسی، ۱۳۸۳) و پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی (FFMQ، بائر و همکاران، ۲۰۰۶) حجم نمونه: ۱۰۵ نفر از دانشجویان دانشکده های انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی دانشگاه شاهد با میانگین سنی (SD=1.47) 20.25 در این مطالعه شرکت کردند.
یافته ها: با توجه به یافته ها، ذهن آگاهی پیش بینی کننده ای قوی برای بهزیستی روانشناختی است و ۰٫۴۲ واریانس آن را تبیین می کند. همچنین همبستگی های به دست آمده بین تمام ابعاد بهزیستی روانشناختی و نمره کل ذهن آگاهی مثبت و معنادار بوده و افزایش ذهن آگاهی با افزایش بهزیستی روانشناختی همراه بود.
بحث: با توجه به یافته های سایر مولفان در مورد تاثیر بهزیستی روانشناختی در کاهش استرس و تنیدگی می توان انتظار داشت که با افزایش مولفه های ذهن آگاهی، بهزیستی روانشناختی را افزایش داد و از میزان استرس و بیماری های جسمانی و روانی مرتبط کاست.