مقاله تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سازمانی
مقاله چشم انداز استراتژیک
مقاله سرنوشت مشترک
مقاله میل به تغییر
مقاله اتحاد و توافق
مقاله روحیه
مقاله کاربرد دانش
مقاله فشار عملکرد
مقاله چابکی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده مجید
جناب آقای / سرکار خانم: کبری دیباور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف سنجش هوش سازمانی و بررسی رابطه آن با چابکی سازمانی در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این تحقیق از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان و مدیران سازمان میراث فرهنگی (۲۳۴ نفر) بوده است که از بین آنها ۱۴۴ نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های چابکی سازمانی و هوش سازمانی با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی است. همچنین بین چند بعد هوش سازمانی شامل سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد با چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنادار بدست آمد اما بین چابکی سازمانی و چشم انداز استراتژیک رابطه معناداری یافت نشد.